Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
Kalkulator
Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Kalkulator

Kalkulator opłat
Rodzaj opłaty:mieszkanie spółdzielczo-własnościowe
mieszkanie spółdzielczo-własnościowe z wpisem do księgi wieczystej
mieszkanie hipoteczne, dom lub działka
nieruchomość rolna
Cena nieruchomości:zł.
Podatek od czynności cywilno-prawnych:zł.
Taksa notarialna:zł.
Vat od taksy notarialnej i innych opłat:zł.
Prowizja agencji:% +VATzł.
Opłata sądowa:zł.
Opłaty razem:zł.
Suma:zł.

Testament: 50zł (złożony - 100zł.; odwołanie testamentu - 30zł.)
Przyjęcie i odrzucenie spadku: 20zł.
Umowa majątkowa małżeńska: 400zł.
Przekazanie gospodarstwa rolnego: 600zł.
Pełnomocnictwo: 30zł.
Poświadczenie kopii z oryginałem: 6zł.
Poświadczenie podpisu (w tym pełnomocnictwo):20zł.
Założenie Księgi Wieczystej: 40zł


Opłaty sądowe w sprawach ksiąg wieczystych, obowiązujące od 2 marca 2006 r.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
Wysokość opłaty stałej:
- Pisma, jakich dotyczy opłata
- Uwagi

200 złotych co do zasady od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Tę opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w
prawie.

150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

150 złotych od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

150 złotych od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha.

150 złotych od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń.

150 złotych od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

60 złotych od wniosku o założenie księgi wieczystej. Tę opłatę stałą pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się
tylko jedną taką opłatę stałą.

60 złotych od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości.

60 złotych od wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części 60 złotych od wniosku o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej.

60 złotych od wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 złotych od wniosku o dokonanie innych wpisów poza wyżej wymienionymi.

Opłata stała, przewidziana dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów.

Połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.


Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.
U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398)


Więcej informacji: http://oplaty.kaza.com.pl


Copyright 2002-2019 by KAZA. All Rights Reserved.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.